Translater

Đây là một nhóm Mod, nhưng họ có thêm nhiệm vụ phiên dịch.
Người tham gia nhóm này cần có khả năng về phiên dịch. Đây là một nhóm tự do, những thành viên mới có thể thoải mái tham gia vào nhóm.

_Translater_
_Translater_