Quản trị viên

Là những người sáng lập ra Vn520.
Họ là những người có quyền hành và nhiệm vụ tối cao. Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Quản Trị Viên
Quản Trị Viên

Các thành viên trong nhóm      
Quản Trị ViênMinZhi 370
[root@vn520~]# _
09 Tháng 12 2008, 17:04